Pomiary Elektryczne-Poznań

Badania i pomiary odbiorcze

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania przepisów dotyczących instalacji. Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed ich oddaniem do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.

Zakres badań odbiorczych obejmuje wykonanie, co najmniej następujących prób i sprawdzeń:
• sprawdzenie dokumentacji,
• oględziny instalacji i urządzeń,
• próby i pomiary parametrów,
• sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu.

Każda dokumentacja powinna być podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami m.in. projektanta, sprawdzającego i zatwierdzona przez inwestora. W przypadku zakończenia montażu instalacji i urządzeń dokumentacja powinna zawierać naniesione i opisane ewentualne zmiany potwierdzone przez wykonawcę robót. Na podstawie dokumentacji powykonawczej będą przeprowadzane oględziny instalacji i urządzeń podczas oględzin.