Pomiary Elektryczne-Poznań

Zakres wykonywania pomiarów okresowych

Okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych przeprowadzane są w celu określenia, czy całe instalacje lub ich części nie pogorszyły się w takim stopniu, że dalsze ich wykorzystywanie jest niebezpieczne i nie spełniają one wymagań przepisów dotyczących instalacji, chyba, że przepisy krajowe lub krajowe wymagania prawne stanowią inaczej. Ponadto sprawdzanie powinno obejmować badania skutków wszelkich zmian w stosunku do stanu, do którego instalacja była uprzednio przewidziana.

Okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować, co najmniej:
• oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i ochrony przeciwpożarowej,
• pomiary rezystancji izolacji,
• badania ciągłości przewodów ochronnych;
• badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ( przy uszkodzeniu)
• próby działania urządzeń różnicowoprądowych,
Zgodnie z postanowieniem nowego wydania PN-HD 60364-4-41 podczas sprawdzania czasów wyłączania RCD, próba powinna być wykonana prądem 5IΔn. Okresowe badania i pomiary wykonujemy takimi samymi metodami jak próby odbiorcze.
Po zakończeniu sprawdzania okresowego istniejącej instalacji należy sporządzić protokół, który powinien zawierać, oprócz wszelkich informacji dotyczących oględzin i wykonanych badań, również zestawienie istotnych wyników a ponadto informację dotyczącą przeprowadzonych zmian i rozbudowy, jak również o występujących odchyleniach od norm i przepisów, wymieniając odpowiednie części instalacji, których to dotyczy.